Lukáš Lindner

Trenér plavání • Konzultant

O mně

Trénuji plavání dospělé a děti pro aktivnější a zdravější životní styl. V pěti letech jsem s plaváním začal poprvé. Vodu jsem měl rád a byl v ní jako doma. Na sportovní tréninky do plaveckého klubu jsem pravidelně docházel od základní školy. Trénoval jsem v malém sportovním oddíle v Klatovech.

Specializoval jsem se na krátké a střední tratě kraulem a motýlkem. Byl jsem finalistou Mistrovství České Republiky. Studoval jsem Karlovu Univerzitu FTVS se specializací na sportovní plavání a formoval dohromady teoretické poznatky z vědy a výzkumu s praktickými zkušenostmi, které mám ze sportovního plavání.

Zkoumal jsem několik tréninkových metod a techniky nejlepších plavců. Využívám s klienty jednoduché a přímočaré postupy a kombinace efektivního provedení pohybu z hlediska biomechaniky. Specializuji se na jedince se strachem z vody a někteří klienti navštěvují mé lekce jako fyzioterapeutické cvičení ve vodě. Mimo to, trénuji několik triatlonistů a vedu skupinku dětí podle LTAD přístupu.

Mohu říci, že individuální přístup k lidem je mi nejbližší. Moji zásadou je výuka pouze v malých skupinkách nebo zcela soukromě. Trenéra dělám relativně dlouho a stále mě to baví. Snažím se, aby mě klienti opouštěli změněni a spokojeni, ať už mým pohledem na věci nebo lepším kraulem a celkově plaveckým životním stylem.

Trenérské zkušenosti95%
Výuka dospělých95%
Výuka dětí82%
Plavecký trénink95%
Plavecká biomechanika92%

About me

Swimming coach for adults and kids since 2010. At age five, I started swimming for the first time. I liked the water and was like at home in it. I have had regular training since primary school and I joined a racing club since then in my hometown Klatovy.

I was specialized in short and medium distances with front crawl and butterfly. I was the finalist of the Czech Republic championship. I studied at Charles University in Prague specialised in competitive swimming and started putting together the theoretical information from science and research with the practical experience I had in competitive swimming.

I studied several training methods and techniques of the best athletes. With my clients, I use a simple and straightforward approach and combining it with the effective biomechanics of each and every move. I’m also specialized on people with the big fear of water and some clients attend my lessons as swimming physiotherapy sessions. Besides that, I train several triathletes and kids groups with performance training LTAD.

I can say that the individual approach to people is the best. My principle is teaching only in small groups or completely private. I’ve been doing the coaching for a long time and I still enjoy it. I strive to let clients being satisfied with better crawl and swimming lifestyle.

Coaching skills95%
Adult teaching95%
Kids teaching82%
Swim training95%
Swim biomechanics92%